سیدمسعود فاطمی

سیدمسعود فاطمی

سیدمسعود فاطمی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نمایش 11 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
ریاضی عمومی2 5712096 3 58 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00) 1398/03/26 (08:00 - 10:30) ترم دوم 1397
معادلات دیفرانسیل 5712095 3 54 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) 1398/04/10 (08:00 - 10:30) ترم دوم 1397
بهینه سازی خطی 5714135 3 41 هرهفته شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:30 - 12:00) 1397/11/07 (08:00 - 10:30) ترم اول 1397
بهینه سازی غیر خطی 5714065 4 41 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) 1397/10/22 (08:00 - 10:30) ترم اول 1397
حساب تغییرات وبهینه سازی 5714173 4 41 هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30) 1397/10/25 (08:00 - 10:30) ترم اول 1397
محاسبات عددی 5714098 2 52 هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:30) 1397/10/22 (08:00 - 10:30) ترم اول 1397
محاسبات عددی 5714098 2 51 هرهفته سه شنبه (07:30 - 09:00) 1397/10/22 (08:00 - 10:30) ترم اول 1397
بهینه سازی غیر خطی 5714065 4 41 | هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30) 1396/03/29(10:30 - 12:30) ترم دوم 1395
بهینه سازی غیر خطی 5714149 3 41 | هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:30) 1396/03/30(08:00 - 10:30) ترم دوم 1395
محاسبات عددی 5714098 2 53 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00) 1396/03/30(08:00 - 10:30) ترم دوم 1395
معادلات دیفرانسیل 5712095 3 51 | هرهفته سه شنبه (07:30 - 09:00) 1396/04/04(08:00 - 10:30) ترم دوم 1395
نمایش 11 نتیجه
از 1
 
هیچ رکوردی ثبت نشده است
عنوان آدرس adminUserId  
هیچ رکوردی ثبت نشده است
نمایش 0 نتیجه